News & Features

තාවකාලික පැවදි පුහුණු වැඩසටහන | රිදීකන්ද ආරණ්‍යය | Temporary Ordination Documentary

තාවකාලික පැවිදි පුහුණු වැඩසටහන

 අතුරුදහන් වෙමින් පවතින අතීත ලක්දිව ථෙරවාද බුදුසසුනේ ආරණ්‍යය සම්ප්‍රදාය සුරක්ෂිත කිරීම උදෙසා නි...

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

වෙසක් මාසයේ සම්බුදු තෙමඟුල අර්ථාන්විතව සමරන්න අදහසක්

වර්තමානයේ වෙසක් සැමරුම් කෙසේ අර්ථකථනය කල හැකිද?

 

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

පොහොය දිනයේ සිල් සමාදන් වීමේ වැදගත්කම

 පොහොය දිනයේ වැදගත්...

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

විනාඩි 5 න් සිත එකඟ කරන ක්‍රමය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් උඩස්ගිරිය ගම්මානයේ පිහිටා ඇති රිදීකන්ද ආරණ්‍යයහි  සේනාසනාධිපති ස්වාමීන්වහන්සේ අති ගෞරවනීය විද්‍යාවේදී රාජකීය පණ්ඩිත කම්මට්ඨානාචාර්ය අනුරාධපුර අරියජීව ස්වාමින්වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් යුතුව "අපි සගරාවේ" 26 වෙනි දිගහැරුම ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළ "භාවනාව සහ විවිධ භාවනා ක්‍රම" පිළිබදව කරුණු විග්‍රහ කෙර...

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

1st Step in Noble Path | EPISODE 01 @ Rideekanda Forest Monastery, Matale, Sri Lanka | (ANIMATION)

1st Step in Noble Path | EPISODE 01 @ Rideekanda Forest Monastery, Matale, Sri Lanka | (ANIMATION)

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

Article on Meditation

වර්තමාන ලෞකික සමාජයේ කාර්යබහුලත්වයෙන් හෙබි ජීවන රටාවකට හුරුපුරුදුව සිටින ඔබ අප සියලු දෙනාගේම හිත සුව පිණිස ඉතාමත් කාලීන මාතෘකාවක් “අපි සඟරාව” ඔස්සේ මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කිරිමටයි අප සූදානම් වන්නේ.

“භාවනාව සහ විවි...

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

Monsoon Season at Rideekanda Forest Monastery

Monsoon Season starting from the month of October to December in Matale, Sri Lanka brings a more meditation-friendly environment that creates suitable cold weather, monotonous rainy sounds, and feasible light conditions. It helps to enhance the mood and capacity of meditation practitioners to carry out their practices effortlessly. Gloominess, mist, and the dew light bring more freshness and a relaxed mind that helps in healing both body and mind functions. Monotonous rainy sounds trigger the alpha brain wave functions, which helps in tranquilizing the mind.

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

Almsgiving and Opening Ceremony of Accommodation Building

The newly constructed three-story building in the Rideekanda Forest Monastery is opened with the blessing of the Sangha. This building consisted of three stories which it use for the accommodations and the meditation practices. The chief meditation master and the chief incumbent along with other fellow Sangha community witnessed the inauguration of the newly constructed building. The main sponsor (Mr.Kalum and his Seneviratne family) and the other contributors organized almsgiving for the visited Sangha in the same building that has opened, and share all merits for their loved ones.

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

Making of Cheewara

Chevarara, which is created in parallel to the Katina Ceremony, is made in the form of ancient Theravada practice by Buddhist monks in ancient times. Natural herbs such as plants leaves, roots, nuts and flowers are used to make the Pandu (a blend) which makes the colour similar to the natural acrid mixture. This process is done by the meditation practitioners through a form of meditation. In order to make this special blend called Pandu to a correct proportion, they have to commit approximately two month...

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

Making of Pathra

Every day Buddhist Monks, young and old make their early morning alms collection called Pindapathaya , mostly of prepared food that they eat when they return to the temple. People look out for the monks from their homes, markets or certain places where they know monks usually pass to make their offerings. They put food in the Pathra (bowls) that the monks carry, the monks then chants a blessing before moving on. The practice of giving plays an important part in developing spirituality among Buddhist people and the alms bowl is very symbolic of this.

Continue Reading

share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

Bodhi-Puja

The veneration of the Bodhi-tree (pipal tree: ficus religiosa) has been a popular and a widespread ritual in Sri Lanka from the time a sapling of the original Bodhi-tree at Buddhagaya (under which the Buddha attained Enlightenment) was brought from India by the Theri Sanghamitta and planted at Anuradhapura during the reign of King Devanampiya Tissa in the third century B.C. Since then a Bodhi-tree has become a necessary feature of every Buddhist temple in the island.

Continue Reading

share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

What if We can Become a Lotus?

Lotus flower and leaf have a self-cleaning property: when water droplets touch the surface of a lotus flower or leaf, they pick up all the dirty particles and roll off from the surface due to it’s micro and nanoscopic architecture.

Humans, as well as all beings, lack this self-cleaning quality – as a result they get polluted by input received from six senses: eye, ear, nose, tongue, body and mind. 

Continue Reading

share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

ආර්ය මාර්ගයේ පළමු පියවර

සම්බුද්ධ සාසනයේ පරතෙර වශයෙන් ඉදිරිපත්වන ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානය නිර්වාණය වශයෙන් අර්ථ දැක්වේ. එම පරතෙර ස්ථානයට පිවිසි යෝගියා හැ...

Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn

Analysis of the teaching of the Five Aggregates

TERMS OF REFERENCE

  • A brief introduction on the Buddhist doctrine and defining the meaning of “khanda” as per the texts.
  • Analysing the intention/concept of describing the “Five Aggregates”...
Continue Reading
share this article share this article on Facebook share this article on Tiwtter share this article on LinkedIn